Back to top

NOWY TERMIN!!! Zebranie wiejskie - sołectwo Kamionki Stare 20.09.2019 godzina 18:30

Zebranie
Sołtys

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Stare

w dniu 20 września 2019r. o godz. 18:30 w salce przy remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie ważności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego.

4. Wybór protokolanta.

5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

6. Fundusz sołecki 2019 – stan na dziś i wydatki do końca 2019r.

7. Fundusz sołecki 2020 - przedstawienie propozycji podziału środków oraz głosowanie.

8. Fundusz sołecki 2019 - przedstawienia propozycji zmiany przeznaczenia środków oraz głosowanie nad przesunięciem środków finansowych.

9. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie zebrania.

Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

2. Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019.