Back to top

Zebranie wiejskie

Zebranie
Sołtys

ZEBRANIE WIEJSKIE

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Przy Lesie

w dniu 24 września 2019 r. o godz. 19.00 w remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa wsi Kamionki Przy Lesie, Liliany Wawrzyniak.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania godz. 19.00

2. Stwierdzenie ważności zebrania (w drugim terminie) godz. 19.15

3. Wybór przewodniczącego godz. 19.20

4. Wybór protokolanta 19.22

5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

6. Fundusz sołecki 2019 – aktualne wykonanie i zaplanowane wydatki.

7. Fundusz sołecki 2020 - przedstawienie propozycji podziału środków, dyskusja na temat inwestycji, które mogą być zrealizowane z funduszu sołeckiego na rok 2020. Głosowanie.

8. Przestawienie informacji o inwestycjach przez Pana wiceburmistrza Bronisława Dominiaka nt. inwestycji gminnych w sołectwie Kamionki Przy Lesie

9. Fundusz sołecki 2019 - przedstawienia propozycji zmiany przeznaczenia środków oraz głosowanie nad przesunięciem środków finansowych.

10. Wolne głosy i wnioski, godz.20.50

11. Zamknięcie zebrania, godz. 21.45

Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

2. Uchwała w sprawie przesunięcia środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019