Back to top

Zebranie wiejskie - Kamionki Północne

Ogłoszenia
Sołtys

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Północne

w dniu 2 kwietnia 2019r. o godz. 19.00 w remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
  6. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2019 z zadania „Przyłącze wodne na placu zabaw "Kamyczek"” na projekt wiaty piknikowej na Kamyczku wraz z przygotowaniem infrastruktury terenu.
  7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Przedmiot proponowanych do podjęcia uchwał:

  1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2019.