Back to top

Zebranie Wiejskie sołectwa Kamionki Stare 28.11.2019 godz. 18:00 w salce przy remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie
Sołtys

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Stare

w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w salce przy remizie OSP w Kamionkach.
Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Wybór protokolanta.
5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
6. Fundusz sołecki 2019 - przedstawienia propozycji zmiany przeznaczenia środków oraz
głosowanie nad przesunięciem środków finansowych.
7. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtyska Kamionki Stare

Magdalen Kosakowska