Back to top

Zebranie wiejskie - sołectwo Kamionki Stare 12.06.2019 godzina 19:00

Zebranie
Sołtys

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Kamionki Stare

w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w sali przy remizie OSP w Kamionkach.

Zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
  6. Przedstawienie propozycji zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 2019.
  7. Głosowanie nad przesunięciem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.